Od 1 lipca 2003 r. Okręg Małopolski PTT posiada osobną stronę internetową pod adresem: www.ptt.krakow.pl. Od tej pory wszystkie informacje Zarządu Okręgu będą publikowane na tej stronie. Serdecznie polecam i zapraszam wszystkich na nową stronę! Mirek Wolak

Kraków, dn. 24.04.2003

Kluby Taneczne
Szkoły Tańca

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT prosi o dostarczenie do 31.05.2003 oświadczeń tancerzy o wypełnieniu warunków tancerza amatora. Po tym terminie wnioski będą weryfikowane.

Wzór oświadczenia:
Oświadczam, że jestem tancerzem amatorem w rozumieniu uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego nr 89/98 (żółta książeczka) i przepisów Organizacji Sportowego Tańca Towarzyskiego.

Wyciąg z uchwały ZG PTT nr 89/98:
"...Zarząd Główny przyjmuje dostosowany zbiór przepisów pod nazwą "Przepisy Organizacji Sportowego Tańca Polskiego Towarzystwa Tanecznego". Z dniem uchwalenia równocześnie tracą moc wcześniejsze uregulowania w sprawach objętych działaniem powyższych przepisów.
I. Tancerze Turniejowi:
Amatorzy.
1. Do udziału w turniejach Tańca Sportowego Amatorów uprawnieni są tylko amatorzy, w znaczeniu definicji amatorstwa.
2. Amatorem jest ten, kto poprzez wykonywanie tańca sportowego nie uzyskuje korzyści materialnych.
3. Szczególnie traci status amatora ten, kto większość swych dochodów czerpie w jakiejkolwiek formie z nauczania tańca albo z prezentacji tańca lub zdał egzaminy kwalifikacyjne na nauczyciela tańca w organizacji zawodowej.
4. Nie traktuje się jako korzyści materialnych zwrotu kosztów podróży i pobytu jak również innych wydatków poniesionych przez pary, w związku z ich udziałem w turniejach, obozach treningowych lub pokazach tańca..."

Sekretarz Okręgu Małopolskiego PTT
Dariusz Dragan
[Oryginalne pismo do ściągnięcia - amptt.doc (33,7 kB)]

Nowe uchwały oraz terminarz zebrań w 2003 r. Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie, dn. 14.05.2003,
któte odbędzie się w Krakowie przy ul. Komandosów 21
Termin I-szy godz. 20.30, II-gi 21.00
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,
4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
6. Zatwierdzenie bilansu finansowego,
7. Zakończenie Zebrania.

Prosimy Szkoły i Kluby Taneczne o powiadomienie wszystkich członków o powyższym Zebraniu.


Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje
Sprawozdawcze Walne Zebranie, dn. 14.05.2003,
któte odbędzie się w Krakowie przy ul. Komandosów 21
Termin I-szy godz. 21.30, II-gi 22.00
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,
4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
6. Sprawozdanie Zarządu Okręgu,
7. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
8. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
11. Podjęcie uchwały programowej,
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie Zebrania.

Prosimy Szkoły i Kluby Taneczne o powiadomienie wszystkich członków o powyższym Zebraniu.

Z tanecznym pozdrowieniem
Sekretarz Okręgu Małopolskiego PTT w Krakowie
Dariusz Dragan

Nowe uchwały, terminarz zebrań w 2003 r. Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT oraz terminarz zatwierdzonych turniejów.

Nowe uchwały oraz terminarz zebrań w 2003 r. Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT informuje, że Nadzwyczajne Walne Zebranie, które miało się odbyć dn. 18.12.2002 zostało przełożone na termin późniejszy.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zebranie, dn. 18.12.2002

na ul. Komandosów 21. Termin I-szy godz. 21.30, II-gi 22.00.

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,
4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
6. Zatwierdzenie bilansu finansowego,
7. Zakończenie Zebrania.

Prosimy Szkoły i Kluby Taneczne o powiadomienie wszystkich członków o powyższym Zebraniu. Prosimy organizatorów imprez tanecznych od stycznia 2003 o przesyłanie wraz ze zgłoszeniem turnieju, planowanego programu imprezy z podziałem na bloki wraz z kategoriami i imprezami towarzyszącymi.

Organizatorzy turniejów Mistrzowskich zobowiązani są do podpisania umowy z Zarządem Okręgu Małopolskiego PTT od stycznia 2003.


Z tanecznym pozdrowieniem
Sekretarz Okręgu Małopolskiego PTT w Krakowie
Dariusz Dragan

Nowe uchwały oraz terminarz zebrań w 2002/2003 r. Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

Nowe uchwały oraz terminarz zebrań w 2002/2003 r. Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

Nowe uchwały oraz terminarz zebrań w 2002/2003 r. Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

Nowe uchwały oraz terminarz zebrań w 2002 r. Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

Nowe uchwały oraz terminarz zebrań w 2002 r. Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

!!! UWAGA !!!
Sekretarz Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT Dariusz Dragan informuje, że

Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Małopolskiego
zostało przesunięte na 10 kwietnia 2002 r.
[Szczegółowa informacja o zebraniu...]
[Informacja o zebraniu do ściągnięcia... - zomptt02.doc (28,6 kB)]

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje

Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Małopolskiego

Termin:
27 marca 2002 r., termin I - godz. 19.30, termin II - godz. 19.45
Miejsce:
Kraków, ul. Komandosów 21, os. Podwawelskie
[Szczegółowa informacja o zebraniu...]
[Informacja o zebraniu do ściągnięcia... - zomptt02.doc (28,6 kB)]

 • Nowe uchwały oraz terminarz zebrań w 2002 r. Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

 • Nowe uchwały oraz terminarz zebrań w 2002 r. Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

 • I jeszcze kilka nowych uchwał Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

 • Nowe uchwały Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

  Sekretarz Zarządu Okręgu Dariusz Dragan przypomina i informuje,
  że w dn. 12.09.2001 Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT organizuje spotkanie przedstawicieli klubów i szkół tańca na ul. Komandosów 21 o godz. 21.00.
  Tematem spotkania będzie:
  1. Współpraca z ZAIKS-em,
  2. Ogólnopolskie struktury tańca sportowego,
  3. Sprawy ogólne.
  Zapraszamy

  Dariusz Dragan nadesłał także kolejne uchwały, które podjął Zarząd Okręgu. Warto się z nimi zapoznać ponieważ zawierają one terminy turniejów, klasy/kategorie, które mogą brać udział w tych turniejach oraz składy Komisji Sędziowskich.
  Nowe uchwały Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT

  "Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje

  Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Małopolskiego
  w dn. 6 czerwca 2001, termin I - godz. 18.00, termin II - godz. 18.15
  na ul. Komandosów 21, os. Podwawelskie.[...]

  Proszę Kluby i Szkoły Tańca o poinformowanie swoich członków o terminie zebrania.
  Sekretarz Okręgu Małopolskiego PTT w Krakowie Dariusz Dragan"

 • Szczegółowa informacja, proponowany porządek zebrania - zomptt.doc (27 kB)

 • Nowe Uchwały Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

 • Nowe Uchwały Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

 • Lista zatwierdzonych turniejów w 2001 roku została zaktualizowana przez Zarząd Okręgu.

 • Kolejne Uchwały Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

 • Lista zatwierdzonych turniejów w 2001 roku została zaktualizowana przez Zarząd Okręgu.

 • Uchwały Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

  Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT:
  Prezes: Maria Nowak
  vicePrezes: Tadeusz Krupiński
  vicePrezes: Stanisław Smoroń
  Sekretarz: Dariusz Dragan
  Skarbnik: Małgorzata Szyda
  Członkowie: Maciej Ćwiek
  Grzegorz Gargula
  Małgorzata Igielska
  Rafał Mikoś

  Komisja Rewizyjna:
  Przewodniczący: Jerzy Łyczko
  Z-ca Przewodniczącego: R. Podolski
  Sekretarz: Anna Smoroń
  Członkowie: Małgorzata Pletty-Zyznar
  W. Waligóra

  Sąd Koleżeński:
  Przewodniczący: Z. Haczek
  Sekretarz: Jacek Guzowski
  Członek: Andrzej Golonka

  Delegaci na Walny Zjazd:
  1. Maciej Ćwiek 9. Andrzej Jankowski 17. Anna Smoroń
  2. T. Filip 10. Grzegorz Kowalski 18. Beata Smoroń
  3. Grzegorz Gargula 11. Tadeusz Krupiński 19. Stanisław Smoroń
  4. Andrzej Golonka 12. Eryk Makohon 20. Ewa Szary
  5. A. Gurda 13. Konrad Mazurek 21. Małgorzata Szyda
  6. Jacek Guzowski 14. Aneta Mikoś 22. Łukasz Woźniak
  7. M. Hodorowicz 15. Rafał Mikoś 23. Z. Zaniewski
  8. Małgorzata Igielska 16. Maria Nowak 24. K. Zieliński